JU   OSNOVNA ŠKOLA «MEHMED-BEG KAPETANOVIĆ LJUBUŠAK»

                        S A R A J E V O  Braće Begić 19   tel/fax ++ 387  33  22 04 91

 

Sarajevo   30.o3.2012.godine

 

U skladu sa članom 45. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 10/04. od 22.aprila 2004.godine , Izmjenama i dopunama Zakona

o osnovnom odgoju i obrazovanju broj 21/06.od 20 jula 2006.godine i 26/08.od 24.jula 2008.godine,Okvirnim Zakonom o osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini, te članom 33. Pravila Javne ustanove Osnovne škole “Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak” u Sarajevu  objavljuje  se

                                                    O  G  L  A  S

 za upis  školskih obveznika   u  I  razred osnovne škole  školske 2012 /2013.godine

 

U periodu od 01.04.do 30.04 2012.godine,  vršit će se  upis djece –školskih obveznika u prvi razred osnovne škole za školsku  2012 /2013.godinu.

Školski obveznici su djeca koja su do 1.marta 2012. godine navršila  5,5 godina života.

Škola će, uz prethodno odobrenje Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo , omogućiti djetetu mlađem od utvrđene starosne dobi za početak obaveznog odgoja i obrazovanja upis u školu, ako to traže roditelj ili staratelj djeteta  i ako škola, nakon što razmotri preporuke relevantnih stručnjaka, bude sigurna da je to u najboljem interesu djeteta.

          Upis se vrši na osnovu ocjene sposobnosti djeteta koju će dati komisija sastavljena

          od pedagoga-psihologa i nastavnika škole .

          Prilikom upisa roditelji su dužni donijeti :

-          izvod iz matične knjige rođenih

-          ljekarsko uvjerenje (izdato od nadležne zdravstvene ustanove)         

-          uvjerenje o pohađanju obaveznog programa za djecu u godini pred polazak u školu (koje se može dostaviti naknadno, do početka školske godine)

 

ZAINTERESOVANI RODITELJI ĆE SE PRILIKOM UPISA DJETETA IZJASNITI DA LI ŽELE DA  DIJETE IDE U PRODUŽENI BORAVAK.

 

Upis će se vršiti  svakim radnim danom od 11,00 do 14,00 časova  kod  sekretara ili pedagoga škole.

 

NAPOMENA:

Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju (član 3.) rečeno je da je obavezno pohađanje redovne osnovne škole , a članom 113. istog Zakona predviđena je novčana kazna u iznosu od 500 KM za prekršaj roditelja ako ne upiše dijete u školu.Plaćanje kazne ne oslobađa roditelja od obaveze upisa djeteta.

 

                                                                                           D I R E K T O R I C A

                                                                                            

                                                                                        Sarić Điđana,prof.